โรงเรียนวัดอมรวดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือเล่มเล็ก”

โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) โรงเรียนในโครงการโลกนิทานของหนู ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือเล่มเล็ก” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยความยาวของเรื่องประกอบด้วยเนื้อเรื่องและภาพจำนวน 6 ภาพ ขณะนี้ได้ผ่านการเข้าประกวดและรับรางวัลชนะเลิศในระดับกลุ่มโรงเรียน และกำลังเข้าสู่การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นขั้นสุดท้าย มีคุณครูรุ่งนภา นาคะเต เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

คุณครูรุ่งนภา นาคะเต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ได้ขยายความให้ฟังถึงกิจกรรมนี้ว่า

หนังสือเล่มเล็ก คือ สื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้แต่งได้แต่งหนังสือตามกรอบเรื่องที่ได้รับและจัดทำเป็นรูปเล่มสำเร็จ โดยมีความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบและความสวยงามน่าอ่าน การทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นการบูรณาการด้านการอ่าน เขียน ดู แล้วนำมาสร้างจินตนาการ ถ่ายทอดโดยการเขียน เราสามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้ได้ อย่างเหมาะสม

การทำหนังสือเล่มเล็ก จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การฟังและการพูดของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม และนอกจากจะครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชาแล้ว ยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดจินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

สำหรับ ขั้นตอนการเขียนหนังสือเล่มเล็ก คุณครูรุ่งนภาได้อธิบายให้ฟังว่า

ขั้นแรกคือการวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร กำหนดฉาก กำหนดโครงเรื่อง คุณครูจะลองเล่าให้เด็ก ๆ ฟัง แล้วจึงกำหนดความยาวของเรื่อง ขั้นที่ 2 คือการลงมือเขียนตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดรายละเอียดไว้ แล้วตั้งชื่อเรื่อง หลังจากนั้นลองทบทวนดูว่าชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เมื่อเขียนเสร็จแล้วควรอ่านเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนพอใจและสมบูรณ์ดีที่สุด ขั้นที่ 3 คือการจัดทำรูปเล่ม การจัดเตรียมกระดาษ กว้างยาวเท่าไร ตามขนาดของรูปเล่มที่ผู้เขียนกำหนดขึ้น แล้วลงมือวาดภาพประกอบในแต่ละหน้า ตามที่เขียนเรื่องไว้ ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องทีละหน้า โดยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ของเรื่องจนจบเรื่อง จากนั้นเป็นขั้นตอนของการลงสี ก่อนการลงสีควรตรวจดูภาพที่วาดประกอบเรื่องว่า ภาพที่วาดสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่ การจัดทำส่วนประกอบของหนังสือ ดังนี้ ปกหน้า ปกใน คำนำ คำชี้แจง คำรับรองของผู้บริหาร คณะผู้จัดทำ บรรณานุกรมและปกหลัง การเข้าเล่มให้เรียงลำดับดังนี้ ปกหน้า ปกใน คำนำ คำชี้แจง เนื้อเรื่อง คำอธิบายศัพท์ท้ายบท คำรับรองผู้บริหาร คณะผู้จัดทำ บรรณานุกรม ปกหลัง

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กคือ “การมีส่วนร่วมในบทเรียน (Active Participation)” ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาท มีวินัย ตลอดจนการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ใช้กระบวนการจากเรื่องที่อ่านมาแยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากกระบวนการอ่าน โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ กระบวนการทางภาษา กระบวนการประชาธิปไตย และกระบวนการเขียน สามารถนำทุกกลุ่มสาระมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ แต่ประการสำคัญที่สุด คือ ครูต้องดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม นี้เป็นกิจกรรมสืบเนื่องมาจากกิจกรรมรักการอ่าน ซึ่งนักเรียนได้อ่านจากหนังสือที่ตนเองสนใจ การมีโอกาสได้อ่านบ่อย ๆ จนกลายเป็นความเคยชินนับเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ดียิ่ง แล้วพัฒนาขึ้นไปจนสามารถสร้างงานได้อย่างหลากหลาย เช่น การวาดรูปภาพจากการอ่าน การเขียนนิทานจากการอ่าน การแต่งกลอน และการทำหนังสือเล่มเล็กก็เป็นการสร้างสรรค์จากการอ่านเช่นกัน ซึ่งห้องสมุดโลกนิทานของหนูมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการอ่านเพราะเป็นแหล่งเรียน รู้ที่มีชีวิต ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ สัมผัสได้ และสามารถนำไปคิดสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองในที่สุด