ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูบรรณารักษ์ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 1 “การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์โลกนิทานของหนูสู่ความเป็นเลิศ”

 

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหารและรองประธานโครงการโลกนิทานของหนู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 แก่คณะครูบรรณารักษ์ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู รวม 33 ท่าน จาก 9 โรงเรียน ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดโลกนิทานของหนูสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ห้องสมุดโลกนิทานของหนูสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงสร้างมาตรฐานการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดโลกนิทานของหนูสู่ระบบสากล ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างวิทยากรกับครูบรรณารักษ์

รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระวรรณ วรรณโท กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 สมัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรง และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพดังกล่าวนานกว่า 30 ปี มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้แก่คณะครูของโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกาะล้านจังหวัดชลบุรี