ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

แวลลูฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูบรรณารักษ์ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 2 “การจัดทำคู่มือห้องสมุด (โลกนิทานของหนู)”

 

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทยและผู้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการโลกนิทานของหนู จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 แก่คณะครูบรรณารักษ์ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู รวม 25 ท่าน จาก 9โรงเรียน ในหัวข้อ “การจัดทำคู่มือห้องสมุด (โลกนิทานของหนู)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการจัดทำคู่มือการใช้งานห้องสมุดโครงการโลกนิทานของหนูให้ตรงตามความต้องของผู้ใช้ห้องสมุดสูงสุด รวมถึงเพื่อให้ทุกโรงเรียนในโครงการฯ มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การบริหารงานห้องสมุดมีระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างวิทยากรกับครูบรรณารักษ์ รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูบรรณารักษ์ในแต่ละโครงการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระวรรณ วรรณโท กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4สมัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรง และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพดังกล่าวนานกว่า 30 ปี มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่คณะครูของโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ณ กุลนที รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา