Reunion

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ฯ

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัท และคณะครูโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิธีการทำงาน