สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

งบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติมห้องสมุด

การออกแบบห้องสมุดโดยนักศึกษาจิตอาสาด้านการออกแบบโดยเฉพาะ

ตกแต่งงานศิลปะบนผนังห้องสมุดโดยนักศึกษาจิตอาสาด้านวิจิตรศิลป์

โต๊ะบรรณารักษ์ ชั้นวางหนังสือ เบาะรองนั่ง โรงละครหุ่นมือ และเฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

หนังสือนิทาน และหนังสือวิชาการ สำหรับครูและนักเรียน ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ทั้งหมดมากกว่า ๕,๐๐๐ เล่ม

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

ชุดฟอร์มบรรณารักษ์น้อย

หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการใหม่ ๆ สมทบเข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี

รางวัลยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการเป็นประจำทุกปี

ครูบรรณารักษ์ ได้รับสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดขึ้น

จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และคณะครูโรงเรียนภายใต้โครงการฯ เป็นประจำทุกปี