RI Award

ยอดนักอ่าน และยอดนักจินตนาการ

ยอดนักอ่าน เป็นรางวัลและกำลังใจสำหรับนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านซึ่งมีกฎเกณฑ์การให้รางวัลโดยแต่ละโรงเรียนเป็นผู้กำหนดเอง และยอดนักจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการที่ได้จากการอ่านแสดงออกมาในรูปแบบของการแต่งนิทาน ซึ่งในแต่ละปีทางโครงการฯ จะเป็นผู้แจ้งหัวข้อของนิทาน

ทั้ง 2 กิจกรรม จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง มีกำหนดวันมอบรางวัลเป็นวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน ชั้น 5