คุณสมบัติโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

โรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศีกษา และไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการจะปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กและโรงเรียนในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นระดับการศึกษาแรกจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุด

นักเรียน

มีจำนวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้นอยู่ที่ ๓๐๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๖๕๐ คน 

สถานที่

มีสถานที่พร้อมสำหรับการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุด คือมีโครงสร้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดเก่าหรือมีพื้นที่อื่นที่เหมาะสมสำหรับให้โครงการฯ เข้าไปทำการปรับปรุงตกแต่งใหม่ โดยไม่ใช่การก่อโครงสร้างใหม่ที่แยกออกจากตัวอาคารที่มี

ครู

ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมที่จะดูแลและใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน คือ ผู้บริหารมีแนวคิดและวิสัยทัศน์สอดคล้องและมีทิศทางไปในแนวเดียวกับโครงการฯ รวมถึงคณะครูมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการพัฒนาเด็กโดยใช้ห้องสมุดที่โครงการฯ จะปรับปรุงให้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน