About School 1

โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖ เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางกระสอบ (วัดบางกระสอบ)” อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทางวัดร่วมกับประชาชน สละทรัพย์ร่วมกันเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างเป็นโครงการขึ้นไว้ก่อน ต่อมาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสมทบเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จในปีนั้นให้ชื่อว่า“โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ๐๑๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง และต่อมารื้อย้ายอาคารเรียนหลังเดิมมาปลูกในบริเวณที่ปัจจุบัน

บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๗๔.๕๑ ตารางวา มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภูเขาน้ำตก สวนวิทยาศาสตร์วนพฤกษ์ สวนวรรณคดี สวนคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ มุมดนตรีไทย ปลูกผักไร้ดิน

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: เลขที่ 38 หมู่ 10 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2461-0685 โทรสาร 0-2816-5338
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
  • วิสัยทัศน์โรงเรียน: “คุณธรรมน้อมนำจิต สร้างชีวิตการเรียนรู้ ภูมิปัญญาเปลี่ยนเป็นครู กินเป็นอยู่อย่างพอเพียง”
  • คำขวัญโรงเรียน: “คุณธรรมงดงามพร้อม สิ่งแวดล้อมองค์ความรู้ ยั่งยืนคู่ภูมิปัญญา”
  • ปรัชญาโรงเรียน: “ปญฺญา นรานํ รตนํ” ความหมาย ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี เรียน
  • จำนวนครู: 8 คน
  • จำนวนนักเรียน: 101 คน

 

โครงการโลกนิทานของหนูเริ่มเข้าไปสำรวจที่โรงเรียนในช่วงต้นปี 2550 ………… ภาพบรรยากาศการเข้าสำรวจ