About Us

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของกลุ่มบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อนตั้ง ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งผู้แต่งเรื่องและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นและปลูกฝั่งใก้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการฯ นี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีต สวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมทั้งมุมเล่นของเล่นเสริมจินตนาการให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นการสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น ๒ โซน คือ โซนห้องสมุดนิทาน ประกอบไปด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมูตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ๓-๖ ปี, ๗-๙ ปี, ๑๐-๑๒ ปี และนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ กับโซนห้องสมุดวิชาการ ประกอบไปด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์สืบค้น โดยยึดตามเกณฑ์ห้องสมุด ๓ ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย
  • เพื่อสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างไกล
  • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสาในองค์กร

พันธกิจ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “โลกนิทานของหนู” โดยกำหนดเป็นพันธกิจในการจัดทำโครงการระยะยาวเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง ยั่งยื่น และให้เท่าทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก

กลุ่มเป้าหมาย

คัดเลือกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดละ ๑ โรงเรียน