About School 9

โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2483 พระอธิการเปีย โอภาโส เจ้าอาวาสวัดอมรวดี อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน มีครูใหญ่คนแรกชื่อ นายแปลก บัลลังก์โพธิ์ เปิดทำการตั้งแต่ชั้นเตรียม ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมา ในพ.ศ. 2484 ครูใหญ่ และชาวบ้านร่วมกันสละทรัพย์ สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน จนถึงปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตแบบ สปช 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน และ 4 ห้องเรียน โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 2 หลัง จำนวน 8 ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามอเนกประสงค์ 1 สนาม มีสวนหย่อม ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ – งาน

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางอนงค์ อรุณราช
  • คำขวัญโรงเรียน: สร้างปัญญา สร้างพลานามัย สร้างวินัยและคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน
  • จำนวนครู: 13 คน
  • จำนวนนักเรียน: 327 คน