About School 7

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2465 การเปิดเรียนครั้งแรกอาศัย ศาลาการเปรียญของวัดใหญ่โพหัก เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายจำเนียร อรุณาทิตย์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ท่านพระครูธรรมสาทิส(หลวงพ่อแม้น) เจ้าอาวาสวัดใหญ่โพหัก ได้มอบที่ดินของวัดใหญ่โพหักให้โรงเรียน จำนวน 6 ไร่เศษ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง โดยใช้เงินงบประมาณค่าเช่าที่นาราชพัสดุเงินศึกษาพลี และขุนอำไพ นักคุ่ย กำนันตำบล วังกล่ำ ร่วมสมทบด้วย สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2475 ตั้งชื่อโรงเรียนว่า วัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) ใช้อักษรย่อ พ.บ.

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 639 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน โรงเรียนได้พัฒนาทุก ๆ ด้านทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสาธารณชนทั่วไป ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: หมู่ที่ 6 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายมณฑล อินทรสันติ
  • คำขวัญโรงเรียน: ประพฤติดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์
  • วิสัยทัศน์โรงเรียน: เป็นโรงเรียนคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
  • จำนวนครู: 28 คน
  • จำนวนนักเรียน: 639 คน