About School 6

โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ในสมัยของ อำมาตย์เอกหลวงพิศิษฐ์ นครการ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภออุทัย ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล” โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโคกช้าง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี นายแช่ม พานิชเจริญ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาใน ปี 2498 สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน แล้วเสร็จ ปี 2499 โดยใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) มีนายสะอาด อัศวรรณา เป็นผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาในปี 2509 ได้โอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และปี 2523 โอน ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ การเปิดเรียนในระดับที่สำคัญ ๆ คือ พ.ศ. 2521 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2529 เปิดเรียนชั้นอนุบาล ตามโครงการอนุบาลชนบท ในปี 2528 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จนถึง ปัจจุบันนี้ ในปีงบประมาณ 2534 ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: เลขที่ 34/16 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. 0-3535-6243
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายสมบัติ โล่ห์ทอง
  • คำขวัญโรงเรียน: โรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งสู่มาตรฐาน วิทยาการก้าวหน้า นำพาเทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  • จำนวนครู: 13 คน
  • จำนวนนักเรียน: 344 คน