About School 5

โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฏร์รังสรรค์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2466 ในช่วงแรกที่เปิดทำการสอนยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน มีนายปุ่น เกตุสุริยวงศ์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาพระอธิการสุเวทย์ ภู่พูลเพียร เจ้าอาวาสวัดประชานาถ พร้อมด้วยประชาชน ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 ขนาด 8×24 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน แต่สร้างไม่ทันเสร็จท่านก็ลาสิกขาบท

พ.ศ. 2493 พระอธิการวงษ์ ธรรมทินโน เจ้าอาวาสองค์ใหม่ ได้ร่วมกับกรรมการวัดและประชาชน ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ จึงได้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฏร์รังสรรค์) (สุวงษ์วิทยาคาร) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2493 เป็นต้นมา แต่ใช้เป็นอาคารเรียนได้เพียง 5 ปีก็ชำรุด

ต่อมา พ.ศ. 2500 พระสมาน ม่วงภาษี (พระครูภาวรสัตติคุณ) เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้ร่วมมือกับคุณครู พ่อค้า ประชาชนและกรรมการศึกษา ขออนุมัติรื้ออาคารแบบป.2 และทำการสร้างใหม่ โดยใช้แบบ ป.03 ขนาด 8.5x60x5 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน 3 ห้องเล็ก โดยมีคุณหญิงเลื่อน อินทรางกูล ณ อยุธยา บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และคุณสะเทื้อน วามบุตร บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “วัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฏร์รังสรรค์)”

ปัจจุบันโรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฏร์รังสรรค์) (เลื่อนสะเทื้อนราษฏร์รังสรรค์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: เลขที่ 76 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทร. 0-3433-2989
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายสมชาย รัตนอารี
  • คำขวัญโรงเรียน: เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ ควบคู่การทำงาน ประสานชุมชน สร้างคนเป็นผู้นำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีใจอนุรักษ์
  • จำนวนครู: 14 คน
  • จำนวนนักเรียน: 286 คน