About School 4

โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 โดยมีนักเรียนในวันแรกจำนวน 15 คน มีจำนวนครูผู้สอน 1 คน เนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมดได้มาจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้จำนวน 5 ไร่ อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ลักษณะของอาคารเป็นหลังคามุงจาก ซึ่งเป็นของท่านผู้ใหญ่เชื่อม ด้วงเจริญ ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณและประชาชนก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 ฉ แต่เงินบริจาคไม่เพียงพอ ผู้ใหญ่เชื่อมและนางถมยา ด้วงเจริญ จึงอาสาปลูกโรงนาให้เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน โรงเรียนแห่งนี้จึงได้เปิดทำการสอนได้ชื่อว่า “บ้านปลายคลองน้อย”

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: เลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โทร. 0-3447-0991
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์
  • คำขวัญโรงเรียน: เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  • จำนวนครู: 14 คน
  • จำนวนนักเรียน: 280 คน