About School 3

โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2467 เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอ จัดตั้งขึ้นสมัยหลวงชำนาญ รักษาราษฎร์ เป็นนายอำเภอ, ราชบุรุษเลื่อน ขจรศิลป์ เป็นธรรมการอำเภอ, นายเติม นิลอ่อน เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทน์กะพ้อ เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีพระอธิการแต้ม เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

ครั้น พ.ศ. 2470 ทางราชการเห็นว่าโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองควาย 1 จึงได้ย้ายมาตั้งที่วัดบางเตยนอก มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางเตย 1” (วัดบางเตยนอก) ได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 สมัยนายสินธุ์ แสวงสุข ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนายเสถียร และนางพวงทอง ตามรภาค เจ้าของบริษัทตามรภาคพิมพ์สัมผัส ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยการชักนำของท่านพระครูปทุมศีลโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางเตยนอก ได้มาสร้างอาคารเรียนเป็นแบบตึกพิเศษ ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน สิ้นเงิน 320,000 บาท พร้อมทั้งสร้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและโต๊ะเก้าอี้ครู เป็นเงิน 34,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,000 บาท โดยมิได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการเลย และได้เปิดเป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยมีนายสนิท วิไลจิตต์ อธิบดีกรมการปกครองมาเป็นประธานในพิธีเปิด และใช้เป็นสถานที่เรียน

ในปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 0-2593-1966
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายสถาพร  เพ็ญสุริยะ
  • คำขวัญโรงเรียน: การศึกษาดี มีวินัย กายใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
  • จำนวนครู: 15 คน
  • จำนวนนักเรียน: 291 คน