About School 2

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในที่ดินของนาย บุญลบ คล้ายสอน บริจาคให้จำนวน ๕ ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 มีนายบัญจันทร์ นาพิมพ์ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนในชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อเป็นเกียรติแก่ เจ้าของที่ดิน ทางราชการขอใช้นามสกุลของนายบุญลบ คล้ายสอน เป็นชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา”

 

 

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 0-2927-0663
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายทองอุ่น ผดุงล้อม
  • คำขวัญโรงเรียน: เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม
  • จำนวนครู: 17 คน
  • จำนวนนักเรียน: 145 คน