About School 11

โรงเรียนบ้านบางกง ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 9 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 340  คน มีครู 19 คน  นักการภารโรง 1 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง

โรงเรียนบ้านบางกง เป็นแหล่งเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในการอบรมสั่งสอนขั้นพื้นฐานให้มีเด็กมีความรู้ด้านวิชาการทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้ฝึกให้เด็กได้มีทักษะในการประกอบอาชีพตามอัตภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนดำรงชีวิตให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  • ที่ตั้งโรงเรียนตลาดบางบ่อ: หมู่ที่ 9 บ้านบ้านบางกง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางกรองทิพย์ ทวีสุข
  • คำขวัญโรงเรียน: สร้างคุณวุฒิ เพิ่มคุณภาพ คู่คุณธรรม
  • วิสัยทัศน์โรงเรียน: ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี  สามัคคีสัมพันธ์ชุมชน
  • จำนวนครู: 20 คน
  • จำนวนนักเรียน: 316 คน